MEVLANA MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 19 KOCASİNAN/ KAYSERİ
info@erciyesarabuluculuk.com.tr
+90 352 502 33 31

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

Anasayfa / Makale & Blog / İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

ERCİYES ARABULUCULUK TAHKİM MERKEZİ
İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
(1) İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik
bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.
(2) Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.
(3) Uzmanlık eğitimi, sekiz saati teorik ve onaltı saati uygulamalı olmak üzere en az
yirmidört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi
10 dakikadan az olamaz.
(4) Teorik eğitim; EK-l’de belirtilen içeriğe sahip, iş hukukunda arabuluculuğa
elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen
arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.
(5) Uygulama eğitimi; EK-2’de belirtilen içeriğe sahip konular üzerinden her
arabulucunun en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer
arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve
arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk
bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk
toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle
de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir.
(6) Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin
yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını
bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım
almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları
amaçlanır.
(7) Uzmanlık eğitimi, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.
(8) Uzmanlık eğitimi programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.
(9) Arabulucu, iş hukukunda uzman olduğu yıldan itibaren üç yılda bir altı ders
saatinden az olmamak üzere EK-3'te belirtilen içeriğe sahip yenileme eğitimine katılmak
zorundadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kuruluşları
(1) Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanununun 23 üncü maddesi gereğince Bakanlıkça daha önce arabuluculuk eğitimi izni
verilen eğitim kuruluşları tarafından verilebilir.
(2) Teorik eğitim, iş hukuku alanında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul
edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip kişiler ile iş hukuku alanında en az beş
yıllık fiili çalışması bulunan uygulayıcılar tarafından verilebilir.
(3) Uygulama eğitimi arabuluculuk siciline kayıtlı, fiilen arabuluculuk uygulaması
yapmış arabulucular tarafından verilir.
(4) Uzmanlık eğitimi vermek üzere eğitim kuruluşları tarafından yapılacak başvuruda
aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır:
a) İzin talebine ilişkin yazılı başvuru.
b) Eğitim koordinatörünün adı ve soyadı ile iletişim bilgileri.

c) Eğitimin içeriğini ve sürelerini kapsayan eğitim programı ve takvimi.
ç) Eğitimin yürütüleceği yer ve adresi ile bu yerin fotoğrafları.
d) Eğitimcilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları, yeterlilikleri, özgeçmişleri ve son
akademik unvanlarını gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti.
(5) Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı ve eğitim
kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı değerlendirilirse, ilgili eğitim
kuruluşuna daha önce arabuluculuk eğitimi için verilen sürenin sonuna kadar geçerli olmak
üzere izin verilir.
(6) Uzmanlık eğitimi izni verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda ilan
edilir.
(7) Eğitim kuruluşu, eğitim iznini başka bir kurum veya kuruluşa devredemez.
(8) Eğitim kuruluşları, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde
EK-4'teki örneğe uygun olarak düzenlenecek İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
Katılım Belgesi verir.

EKLER:
EK-1 İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Teorik Eğitim Konuları (2 Sayfa)
EK-2 İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Uygulama Eğitimi Konuları (1 Sayfa)
EK-3 İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Yenileme Eğitimi Konuları (1 Sayfa)
EK-4 İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Katılım Belgesi (1 Sayfa)

EK-1

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN

TEORİK EĞİTİM KONULARI

BÖLÜM 1
(150 dakika)
• İş Hukukunda Arabuluculuk (50 dakika)
o İş kanunları ve ilgili kanunlar
▪ 4857 Sayılı İş Kanunu
▪ Basın İş Kanunu
▪ Deniz İş Kanunu
▪ Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)
o Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
o Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
• İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci (100 dakika)

BÖLÜM 2
(250 dakika)

• İş Hukuku Eğitim Konuları
o İş hukukunun temel kavramları (20 dakika)
▪ İşçi
▪ İşveren
▪ İşveren Vekili
▪ Asıl- Alt İşveren
▪ Muvazaa
▪ İşyeri
▪ İşletme
o İş sözleşmesi ve türleri (30 dakika)
▪ Tanımı, Unsurları
▪ İş Sözleşmesi-İş İlişkisi Ayırımı
▪ Sürekli- Süreksiz
▪ Belirli-Belirsiz Süreli
▪ Tam-Kısmi Zamanlı
▪ Çağrı Üzerine Çalışma
▪ Deneme Süreli
▪ Mevsimlik, Takım
▪ Devir Sözleşmeleri
o İşçinin borçları (15 dakika)
▪ İş Görme
▪ İşverenin Talimatlarına Uyma
▪ Sadakat ve Özen
▪ Teslim ve Hesap Verme
▪ Rekabet Etmeme

o İşverenin borçları (15 dakika)
▪ Ücret Ödeme
▪ İşçiyi Koruma
▪ Eşit Davranma
▪ Buluş Yapana Ödül Verme
▪ Diğer Borçlar
o İşçi ücreti ve ekleri (20 dakika)
▪ Aylık Temel Ücret ile Birlikte Ücretin Eki Olan Prim
▪ İkramiye
▪ Giyecek
▪ Yemek
▪ Yol Yardımı, vs.
o Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma (20 dakika)
o Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller (15 dakika)
o İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri (15 dakika)
o İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler (15 dakika)
o İş sözleşmesinin sona ermesi (20 dakika)
▪ İşçinin Ölümü
▪ İstifa
▪ İşin Bitimi
▪ Belirli Sürenin Bitimi
▪ Fesih Bildirimiyle Sona Erme
▪ Derhal Fesih Halleri
o İşe iade ve sonuçları (15 dakika)
o İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları (20 dakika)
▪ Çalışma Belgesi
▪ İbraname
▪ Kıdem ve İhbar Tazminatları
▪ Kötü Niyet Tazminatı ve Diğer Alacaklar
▪ İşçi ve İşveren Sendikaları

o Sendikal güvenceler (15 dakika)
▪ Sendika Üyeliğinin Güvencesi
▪ Sendika Yöneticilerinin Güvencesi
▪ İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi
o Toplu iş sözleşmesi (15 dakika)
▪ Yapılma süreci
▪ İş Sözleşmesine Etkisi
▪ Yararlanma

EK-2

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN

UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI

• Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (50 dakika)
• İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (50 dakika)
• Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (50
dakika)
• Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu (50 dakika)
• Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu (50 dakika)
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu (70 dakika)
• Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu (50 dakika)
• Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (50
dakika)
• Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu (30 dakika)
• Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (50
dakika)
• İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti,
İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar) (70 dakika)
• Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (30 dakika)
• İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu (50 dakika)
• Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin
Uyuşmazlık Senaryosu (50 dakika)
• Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması (10 dakika)
• UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması (30 dakika)
• Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti (10 dakika)
• Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği
(50 dakika)

EK-3

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA İLİŞKİN

YENİLEME EĞİTİMİ KONULARI

BÖLÜM 1
Teorik Eğitim
(100 dakika)
• İş hukukunda arabuluculuk konusundaki güncel gelişmeler
o Pozitif düzenlemeler bakımından
o Uygulama Bakımından
• İş hukukunda arabuluculuk faaliyeti sırasında yaşanan sorunlar ve çözüm
önerilerinin paylaşılması
• Arabulucuların nitelikleri, ödevleri ve etik ilkeler
BÖLÜM 2
Uygulama Eğitimi
(200 dakika)
• İş hukukunda arabuluculuk konusunda her arabulucunun en az 2 defa
arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık
senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini
geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

2020 yılında; Türkiye Arabuluculuk Merkezleri platformu ve Kayseri Ticaret Odası siciline Erciyes Arabuluculuk Tahkim Uzlaştırmacılık Eğitim Bilirkişilik ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Anonim Şirketi ünvanı altında kayıt olarak...
ERCİYES ARABULUCULUK TAHKİM MERKEZİ
Merkezimiz bünyesinde aynı anda 5 farklı arabuluculuk görüşmesi yapılabilmekte olup, iş bu toplantılar birbirinden bağımsız son teknoloji ile bezenmiş odalarda, gizlilik göz önünde tutularak gerçekleşmektedir.
Online Eğitim Kayıt Formu